Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania z usług cateringu dietetycznego, świadczonych przez Zofię Ambroziewicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Fitness Catering przy ul. Antalla 4/56 w Warszawie 03-186, NIP 524-155-28-09

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem usługi będą rozstrzygane w drodze negocjacji , a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla Dostawcy.

DEFINICJE

 

Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy, korzystający z Usług;

Odbiorca – oznacza Klienta;

Dostawca – oznacza firmę Fitness Catering;

Usługa – oznacza przygotowanie i dostarczanie przez Fitness Catering Express posiłków w zestawach pod adres wskazany przez Klienta;

Zamówienie – oznacza Usługę albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z wariantów dostępnych na stronie internetowej www.fitnesscatering.com.pl w zakładce „diety”;

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa lub Usługi dostępne pod adresem www.fitnesscatering.com.pl w zakładce „diety”

Posiłki dostarczane są w zamkniętych pojemnikach, nadających się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, lub plastikowych opakowaniach szczelnie zamkniętych wieczkiem. Na każdym pudełku naklejona jest etykieta zawierająca: nazwę, skład, zalecany sposób podania. Opakowania dostarczane są w torbie papierowej z danymi Klienta ( imię i nazwisko )

Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia, określone są w zakładce Cennik na stronie internetowej www.fitnesscatering.com.pl

 

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta:

– mailowo poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@fitnesscatering.com.pl

– poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.fitnesscatering.com.pl w zakładce zamów

– telefonicznie w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do soboty: pod numerem telefonu 606 350 295 lub 888 566 764

– podczas spotkania z dietetykiem Dostawcy po uprzednim umówieniu terminu pod numerem telefonu 606 350 295

Klient wysyłając formularz oświadcza, że: zawarte w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym; jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich,

Zamówienie uznaje się za ważne w chwili otrzymania przez  Zamawiającego  potwierdzenia drogą elektroniczną na podany przez siebie adres mailowy z danymi dotyczącymi zamówienia.

Usługodawca nie odpowiada za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych w formularzu zamówienia.

Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe jedynie drogą telefoniczną pod numerem kontaktowym 888 566 764 pod warunkiem, że nie zostało przekazane do realizacji. Zamawiający ma obowiązek poinformować Fitness Catering o rezygnacji z zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.

W razie złożenia przez Zamawiającego zamówienia fikcyjnego lub fałszywego, w szczególności poprzez użycie fałszywych danych lub nieuprawnione wykorzystanie danych innej osoby, Fitness Catering ma prawo do niezrealizowania takiej usługi oraz do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania.

Zamawiający zobowiązany jest poinformować Dostawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Fitness Catering za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Fitness Catering o pozostałych przyjmowanych przez Klienta płynach , produktach lub lekach.

 

PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 

Klient może dokonać zapłaty za złożone Zamówienie przelewem bankowym na wskazany przez Dostawcę rachunek bankowy lub gotówką u kierowcy przy pierwszej dostawie, zgodnie z wysłanym drogą mailową rozliczeniem .

Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy kwotą należności za dane Zamówienie.

Dostawca uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do otrzymania należności za dane zamówienie za przekazaniem Klientowi stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową.

W celu przyspieszenia realizacji Zamówienia Klient może wysłać drogą mailową na adres biuro@fitnesscatering.com.pl, potwierdzenie dokonania płatności wygenerowane przez system bankowy.

 

DOSTAWA

 

Dostawa Zamówienia odbywa się od poniedziałku do soboty w ustalonym uprzednio przez Klienta i Dostawcę przedziale czasowym. Zamówienia realizowane są w przedziale czasowym, mieszczącym się w godzinach pomiędzy 4:00-10:00. Zamówienia na niedzielę dostarczane są w sobotę rano.

W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia z powodu nieobecności osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia, lub innej/innych okoliczności, nie zgłoszonych z trzydniowym wyprzedzeniem, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień, lub zgłaszania innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

 

 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od Fitness Catering wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

Klient uprawniony jest do anulowania Zamówienia w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 12: 00 na 1 dzień roboczy przed planowaną datą anulowania zamówienia.

Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 360 dni od daty anulacji.

W przypadku zmiany rodzaju diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty.

Klientowi przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.

W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Fitness Catering ) klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach umowy tygodniowej

 

REKLAMACJE

 

W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).

Reklamacja winna zostać złożona poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej e-mail na adres biuro@fitnesscatering.com.pl lub telefonicznie pod numerem 606 350 295.

Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.

Reklamacje rozwiązywane są w ciągu 24 godzin. W razie uwzględnienia lub nieuwzględnienia przedmiotu reklamacji Fitness Catering poinformuje Klienta telefonicznie bądź drogą mailową.

W przypadku uwzględnienia przedmiotu reklamacji Dostawca poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

W razie nieuwzględnienia Reklamacji z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Fitness Catering, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Klient będzie zobowiązany do zapłaty za dostarczony posiłek lub posiłki w kwocie zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem Fitness Catering.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Zofia Ambroziewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Fitness Catering przy ul.Antalla 4/56 w Warszawie 03-188.

Dostęp Klienta do swoich danych osobowych oraz zmiana lub poprawienie jest prawem Klienta i można tego dokonać poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 888 566 764 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@fitnesscatering.com.pl. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zrealizowanie zamówienia będzie utrudnione lub niemożliwe według oczekiwań Klienta.